WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA PRZEKAZAMY KURIEROWI NASTĘPNEGO DNIA!

Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin (zwane dalej „warunkami handlowymi”) przedsiębiorstwa Mgr. Kamil Suchanek, z siedzibą Ostrawska 367/29, 735 42 Cierlicko, NIP: CZ7009165196, (zwany dalej „sprzedawcą”) podlega przepisom § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej między sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym flawio.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się w serwisie i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy, lub niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się informacje o towarze, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach odesłania towaru, jeśli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wstawiany” przez kupującego do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „zamówieniem”)

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Zakończ zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący i nie różnią się one od stawki podstawowej.

 

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
przelew bezgotówkowy na rachunek sprzedającego nr. 59 1050 1083 1000 0097 3435 4286 , prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. (zwany dalej „rachunkiem sprzedawcy”);
bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności Comgate;
bezgotówkowa karta płatnicza;

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień punktu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna płatna jest w ciągu 2 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Nie stosuje się przepisów § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiony kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny za towar i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego, z umowy kupna na dostawę szybko psujących się towarów i towarów. , która została nieodwracalnie zmieszana z innym towarem po dostarczeniu, od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa w zapieczętowanym opakowaniu, którego konsument wyjął z opakowania i którego ze względów higienicznych nie można zwrócić, oraz od umowy sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14 ) dni od otrzymania towaru, aw przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków. Odstąpienie od umowy kupna może wysłać kupujący na adres siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy info@flawio.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedawcy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedawca otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupujący zapewnił przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.5. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone w towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.6. W przypadku, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 par.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, do momentu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.7. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymał prezent.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

 

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki kontrahentów w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, ze zmianami).

7.2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący spodziewał się ze względu na charakter towarów i na podstawie ich reklamy,

7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towar odpowiada pod względem jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została określona według uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz

7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Postanowienia art.7.2 Regulaminu nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5. Kupujący uprawnienia wynikające z nienależytego wykonania wykonuje u Sprzedającego pod adresem jego siedziby, w której możliwe jest uwzględnienie reklamacji co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Reklamacje konsumenckie rozpatruje sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mail support@flawio.de. Sprzedawca prześle informację o załatwieniu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz/. Formularz internetowego rozstrzygania sporów, dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel odbywa się w zakresie swoich kompetencji przez odpowiednie biuro ds. Zezwoleń handlowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu wysyłania kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o każdej zmianie jego danych osobowych.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiotu przetwarzającego. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetwarzania mogą:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawy powstałej w ten sposób sytuacji.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do podania tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

 

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. Plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. Plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

11.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

11.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

11.5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy: Ostrawska 367/29, 73542 Cierlicko; adres e-mail info@flawio.pl, Telefon: +48 734 159 067.

W Cierlicku 10 października 2020 

Z powrotem do sklepu