WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA PRZEKAZAMY KURIEROWI NASTĘPNEGO DNIA!

Polityka prywatności

I. Postanowienia podstawowe


1. Administrator danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
ao swobodnym przepływie tych danych (dalej: „RODO”) jest Z siedzibą Mgr. Kamil Suchanek
Ostrawska 367/29, 735 42 Cierlicko, NIP: CZ7009165196 (dalej: „administrator”).
2. Dane kontaktowe administratora to:
adres: Ostrawska 367/29, 735 42 Cierlicko
e-mail: info@flawio.pl
numer telefonu: +48 734 159 067
3. Dane osobowe to wszelkie informacje zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania
osoba fizyczna; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, która może być bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak nazwa,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej specjalnych
elementy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne lub kulturowe
tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.


II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych


1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które mu przekazałeś
na podstawie realizacji Twojego zamówienia administrator uzyskał:
● imię i nazwisko
● adres e-mail
● adres pocztowy
● telefon
●…
2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji
kontrakty.

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych


1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
● wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
● wypełnienie obowiązku prawnego administratora wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
● prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności np
wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,
● Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
(w szczególności do wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1
list a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U.
usługi społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie zostały zamówione żadne towary
lub usług.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
● rozliczenie zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy
relacja między Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt),
podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji
bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub
strony do administratora
● wypełnienie zobowiązań prawnych wobec państwa,
● wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

IV. Okres przechowywania danych


1. Administrator przechowuje dane osobowe
● przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy
relację między Tobą a administratorem i dochodzenie roszczeń w ramach tych stosunków umownych
(przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
● do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach
marketingu, maksymalnie 2 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie
zgoda.
2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.


V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)


1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
● zaangażowany w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
● świadczenie usług związanych z obsługą sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług z tym związanych
z obsługą sklepu internetowego,
● świadczenie usług marketingowych.
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub
organizacje międzynarodowe.

 

VI. Przetwarzający dane osobowe


1. Przetwarzaniem danych osobowych jest administrator, ale dane osobowe mogą być dla niego
przetwarzane również przez następujące podmioty przetwarzające:
● Dostawca usług Mailchimp
● firma
● ewentualnie inny dostawca usług i aplikacji do przetwarzania danych,
jednakże, który nie jest obecnie używany przez administratora.

 

VI. Twoje prawa


1. Na warunkach określonych w RODO masz
● prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
● prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania
zgodnie z art.18 RODO,
● prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO,
● prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie na piśmie lub elektronicznie do
lub e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych warunków.
2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone, lub
iść do sądu.

 

VII. Warunki ochrony danych osobowych


1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów osobistych
dane w formie papierowej.
3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

 

VIII. Postanowienia końcowe


1. Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że tak
zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę przez Internet
formularze. Sprawdzając umowę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami
ochrony danych osobowych i że akceptujesz je w całości.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja warunków ochrony osobistej
opublikuje dane na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję
niniejszego regulaminu Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 10.10.2020.

Z powrotem do sklepu